ஆறில் மூன்று....


ஏன் பூக்களெல்லாம் இன்று
அழகாய் இதழ் மலர்கின்றன...?
ஓ...!!!
மலர்களின் ராணி இன்று தான்
ஜனித்தாள் என்பதாலா.....?!

0 comments:

Post a Comment