மாற்றம் இல்லை


இட்ட ஒரே வாரத்தில்
உருமாறி குழி விழுந்த
சாலை...!

நொடி பொழுதில் முன்சென்றோ
மணி கணக்கில் தாமதித்தோ வரும்
பேருந்து...!

நாம் தாமதிக்கும் நாள் மட்டும்
முன்னே வந்து கண்காணிக்கும்
மேற்பார்வையாளர்...!

மாதத்தின் முதல் நாள் மட்டும்
உபச்சாரத்துடன் முகம் மலரும்
குடும்பம்...!

நாள்தோறும் மாறும் தேதிகளன்றி
வேறெதுவும் மாறவில்லை
சென்ற ஆண்டும்...!

நானாக


உன்னால் மாறியதாய்
நான் முனுமுனுத்தே இருப்பினும்
நான் நானாக
உன் நிழலின் பக்கம்

கரை(கறை) நல்லது


பட்டு வேட்டி
கொடுக்காத செல்வத்தைக்
கட்சி கரை வேட்டி
அளித்த போது எண்ணினேன்
கரை (கறை) நல்லது...!