ஏன் மறந்தாய் ?


ஏன் மறந்தாய்.....?
என்னில் முதல் தடுமாற்றம்
என் தமிழில் முதல் வரிச்சேதம்

0 comments:

Post a Comment