நிலா....


நிலவே....!
நான் துயில
ஊஞ்சல் வேண்டுமென்றா
நீ தினம்
பிறையெனத் தேய்கிறாய்....???

0 comments:

Post a Comment