மீட்பு

தொலைந்த
என் தனிமையைத் தேடி
வெறுமையை
மீட்டெடுத்தேன்....
தேங்கி நின்ற
நினைவுகளோடு
அதுவும் சேர்ந்து கொண்டது....
மீட்டப்படாத
இசையைப் போல்...!

பயணம்


உன் குரலின் இனிதைத் தேடி
துவங்கிய என் பயணம்
நம் வாக்குவாதப் புதையலில் போய்
முட்டி மூழ்கியது...!