கண்ணாடி மனம்கலைந்தே பிரிந்திடினும்
கறையின்றி கலந்திடும்
மேகம் ஆகிப் போகாதோ
இந்த மனது...
சிறு உறசல்களிலேயே
கண்ணாடி சிதறல்களாய்...