ஆண்டு இறுதியில்

ஓர் ஆண்டின்
பயண கடைசியில்
மனம் மறக்க
ஒன்றிரண்டை விட்டுவிட்டும்
மகிழ்ந்திருக்க
சிலவற்றைச் சுமந்து கொண்டும்...
காலத்தைக் கடக்கிறோம்...!
நம் உறவின்
விரிசலைப் போலவும்...
மனதில்
உன் நினைவுகள் போலவும்...