உனக்காக...


என் ஒவ்வொரு பிறப்பிலும்
நீ எனக்குக் கிடைப்பாய் எனில்
நொடிக்கொரு தரம்
இறந்துப் பிறக்கவும் நான் தயார்

0 comments:

Post a Comment