பணியிடம் (Click to View)

என் இரண்டாம் கல்லூரி

விசேஷ தருணங்களில்உருவாக்கப்பட்ட விசேஷங்களில்
பிரிவுகளிலும் கூடிடுவோம்காத்திருக்கும் நொடியினிலும் காரியம் தவறுவதில்லை
இதழ் மலர காரணம் கேட்பதில்லை

2 comments:

Priya said...

//என் இரண்டாம் கல்லூரி//...You're Lucky!

sofi said...

ya....'m really lucky to be a part of tis team...

Post a Comment