மீண்டும்...
தாய்மையின் கிறக்கத்தில்
சற்றே ஓர் இடைவெளி....
இனி மீண்டும்
என் மௌனம்
மொழி பெயர்க்கப்படும்.....