எதிர்மறை


உனக்கான கதவை
நீ திறந்த போது
எனக்கான சன்னலைச்
சாத்தி விட்டுப் போனாய்

சிரிப்பு


இப்பொழுதெல்லாம் சற்று
அதிகமாகவே அழுத்தமாகச்

சிரிக்கிறேன்...
அதில்
என் கண்ணீரின் பொருள்
மறைந்து மாறியது...!

எனது ஓட்டு

சிதைந்த முகம் போல்
என் நிழற்படம் பதித்த
அட்டை இருந்தும்...

இரு மூன்று முறை
நகம் பதித்து மறைந்த
கரு-மைக் கறை இருந்தும்...

மிக நீண்ட பட்டியலின்
ஒரு முனையினில் கூட
என் பெயர் காணாது போனது...!

நேர்மை தவறி
எவரிடம் செல்லுமோ
ஓர் ஆயிரம் ரூபாயும்
ஒரு பிரியாணிப் பொட்டலமும்
எனது ஓட்டும்...!