இதயம்


என் இதயம் துடித்திடவும் இல்லை...
அதுவே மரித்திடவும் இல்லை...
அந்த சில கணப் பொழுதினில்
மரிப்பதற்காகத் துடித்தது....!!!

1 comments:

Priya said...

mm.. Nice!

Post a Comment