நேசம்

அவளை நேசித்துப் பார்த்தேன்
வானம் வசப்பட்டது...
அவள் நேசத்தை எதிர்பார்த்தேன்
உலகம் நழுவிச் சென்றது...!!!

0 comments:

Post a Comment