கண் சிமிட்டி


கண் சிமிட்டும்
விண்மீன்களுக்கு இடையே
தானும் கொஞ்சம்
கண் சிமிட்டிப் பார்த்தது
இரவு நேரத்தில் வானூர்தி...!

0 comments:

Post a Comment