தேர்தல்

இரங்கல் கூட்டத்தில்
அழுகை தான் அழகென்றால்
நானும் அழுகிறேன்...
இங்கே நேர்மை உண்மை நியாயம்
அத்தனையும் இறந்திருக்கிறதே
நான் ஒருத்தியேனும் அழுதாகத்தான் வேண்டும்....!!!

0 comments:

Post a Comment