இங்கேயும் உண்டு...

கிழிந்தச் சட்டைகளும்
தொலைந்த ஒற்றைக் காலணியும் இருப்பது
கூடாரத்தில் மட்டுமல்ல
கோட்டையிலும் தான்...

0 comments:

Post a Comment