உணர்வுகள் மறந்தோம்...


சினம் விடுத்த வார்த்தைகள்
மனம் மறந்தப் பின்னும்
நம் நேசம் வளர்த்த உணர்வுகள்
ஏன் விலக்கிப் போனோம்...?

0 comments:

Post a Comment