புத்தாண்டு

சென்ற ஆண்டு
விடுத்த சபதம்
கனவாகிப் போகும்...!!!
ஓர் ஆண்டாய்த்
தொடுத்த கனவு
சபதமாய் ஆகும்....!!!

1 comments:

tamil said...

nijam than..nachhhh..

Post a Comment