பொருத்தம்

பிறந்தநாள் அன்றி
சத்தியமாய்
வேறெதுவும்

பொருந்துவதாய்
இல்லை
எனக்கும்
ஏசுவிற்கும்...! :)

0 comments:

Post a Comment