சிலேடை

நான் ஒன்றாய்ச் சொன்னது
உனக்கு மட்டும்
வேறாய்ப் புரிந்தது
என் மொழிதலிலும்
சிலேடை உண்டென்பதை
உணர்த்திடவா....?!

0 comments:

Post a Comment