சிந்தனை
மென்று தின்று முடிக்கும் மணித்துளிக்குள்
அசை போட்டது மனது
சில பல வருடங்களையும்
ஒரு சில உணர்வுகளையும்...

0 comments:

Post a Comment