அன்பு


கேட்டும் கிடைத்திடா அன்பும் 
கொடுத்ததும் புரியப்படா அன்பும் 
வெறுத்தும் திணிக்கப்படும் அன்பும் 
கொடுமையானது...
வெறுமையானது...

1 comments:

Unknown said...

True! Excellent one!!

Post a Comment