ஜனனி

 

எண்ணில் கணிதம் இணைகின்ற வினையில்
என்னவனின் இதயம் லயித்ததாலே
தமிழற்ற ஜ-கரம் முதலெழுத்தாக
ஜனித்து விட்டாள் 'ஜனனி' என் மகளாக....

4 comments:

RevathiRajkumar said...

Super Bugs :) Nice Name :)

sofi said...

thanks revathi

புரவி said...

ஜகக்காரணி நீ பரிபூரணி நீ.....ஜனனி ஜனனி

sofi said...

நன்றி

Post a Comment