அப்படி என்ன காதல்...?!?!?!

முகிலே....!
விட்டுப் பிரிந்தோடும்
கதிரின் மீது
அப்படி என்ன
காதல் உனக்கு....?!?!?!
பிறர் கண்படுமோ என
முகம் மறைத்துச் செல்கிறாய்...?!?!?!

0 comments:

Post a Comment