தெரிந்திருந்தால்...


அன்பு கொள்வதால்
இத்தனைத் துன்பமா?
தெரிந்திருந்தால்
ரௌத்திரமே பழகியிருப்பேன்....

0 comments:

Post a Comment