தவம்

இலை உதிர்வதாலே
கிளை மடிவதில்லை...
மழைத் துளியின்
ஈரம் வரும் வரை
தவம் முடிவதில்லை...

0 comments:

Post a Comment