சிரிப்பு


இப்பொழுதெல்லாம் சற்று
அதிகமாகவே அழுத்தமாகச்

சிரிக்கிறேன்...
அதில்
என் கண்ணீரின் பொருள்
மறைந்து மாறியது...!

0 comments:

Post a Comment