வெங்காயம்


பெரியாரின் எளிமைக் காட்டில்
இப்படி ஒரு விலை ஏற்றமா...?!

முன்னமே தெரிந்திருந்தால்
சிக்கனம் கருதி
சொல்லாமல் விட்டிருப்பார்
வெங்காயம்....!

0 comments:

Post a Comment